Ubuntu tweak


Một chương trình giúp hiệu chỉnh tối ưu ubuntu na ná như tuneup utilities hay system mechanic bên windows

Download: http://ubuntu-tweak.com/downloads

Có lẽ không cần nói nhiều, để các bạn tự vọc vậy 😀

Posted in ubuntu. Nhãn: , . 1 Comment »